Leadership

Honorary Dean:Yu quan
Dean:
Shen bazhong
Party Secretary of the School Execurtive:
Wang yueli
Associate Dean:
Ge jianhua
Associate Dean:
Li yongzhao
Associate Dean:
Zhang weidong
Deputy Party Secretary of the School:
Zhang junbo